OPŁATY ZA EGZAMIN


NOWE OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY w WORD

- obowiązują od dnia 19 stycznia 2013 r.

Wysokość opłat za egzamin państwowy dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy jest jednakowa w całej Polsce - reguluje ją ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. Rozporządzenie zostało opublikowane w styczniu 2013 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 78) i weszło w życie dnia 19.01.2013 r.

opłaty za egzamin na prawo jazdy
KategoriaEgzamin teoretycznyEgzamin praktycznyPełna opłata
AM30 zł140 zł170 zł
A, A1, A230 zł180 zł210 zł
B30 zł140 zł170 zł
B1, C1, D1, T30 zł170 zł200 zł
B+Enie dotyczy
200 zł200 zł
C, D30 zł200 zł230 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+Enie dotyczy
245 zł245 zł

POZWOLENIE*

30 zł125 zł155 zł

* pozwolenie na kierowanie tramwajem określane w Ustawie jako "pozwolenie"

UWAGA! OPŁATA ZA EGZAMIN PRAKTYCZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOŻE BYĆ NIŻSZA! Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

 

W DNIU 20 KWIETNIA 2013 ROKU WESZŁY W ŻYCIE KOLEJNE ZMIANY W ZAKRESIE ZASAD REGULOWANIA OPŁAT ZA EGZAMIN PRAKTYCZNY I TEORETYCZNY NA PRAWO JAZDY PRZEPROWADZANY PRZEZ WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO.

Zasady wprowadzone w styczniu 2013 roku były niekorzystne dla zdających - w przypadku nie zaliczenia części teoretycznej egzaminu opłata za część praktyczną przepadała. Podobnie w przypadku nie stawienia się na egzamin w wyznaczonym przez WORD terminie. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów niweluje wprowadzone zmiany.

NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 20 KWIETNIA 2013 ROKU:

 • KANDYDAT NA KIEROWCĘ MA PRAWO POINFORMOWAĆ WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 2 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, ŻE NIE STAWI SIĘ NA EGZAMIN W WYZNACZONYM TERMINIE. ZAWIADOMIENIE MUSI MIEĆ FORMĘ PISEMNĄ. KANDYDAT NIE MUSI PODAWAĆ W NIM PRZYCZYNY SWOJEJ NIEOBECNOŚCI. , BEZ PODAWANIA PRZYCZYN. WÓWCZAS POBRANA OPŁATA EGZAMINACYJNA (ZARÓWNO ZA CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ, JAK I PRAKTYCZNĄ EGZAMINU) PODLEGA ZGODNIE Z ŻYCZENIEM KANDYDATA ZWROTOWI LUB ZALICZENIU NA POCZET EGZAMINU W INNYM TERMINIE.

 • KANDYDAT NA KIEROWCĘ, KTÓRY WPŁACIŁ NALEŻNOŚĆ ZARÓWNO ZA CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ, JAK I PRAKTYCZNĄ EGZAMINU NA PRAWO JAZDY, JEDNAK NIE PRZYSTĄPIŁ DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO ZE WZGLĘDU NA NEGATYWNY WYNIK CZĘŚCI TEORETYCZNEJ (NIE ZDAŁ TESTÓW), NIE TRACI JUŻ OPŁATY ZA EGZAMIN PRAKTYCZNY. WNIESIONA OPŁATA ZA PRAKTYCZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU NA PRAWO JAZDY PODLEGA NA WNIOSEK OSOBY EGZAMINOWANEJ ZWROTOWI LUB ZOSTAJE ZALICZONA NA POCZET PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, KTÓRA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W INNYM TERMINIE, PO POZYTYWNYM ZALICZENIU PRZEZ KANDYDATA CZĘŚCI TEORETYCZNEJ.

 • ZAWSZE W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ OSOBĘ EGZAMINOWANĄ WNIOSKU O ZWROT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ, WORD MA PRAWO POMNIEJSZYĆ ZWRACANĄ OPŁATĘ O KOSZT ZWROTU (OPŁATA MANIPULACYJNA), JEDNAK W WYSOKOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10% WARTOŚCI ZWRACANEJ OPŁATY. PRZYKŁAD: KANDYDAT NA KIEROWCĘ WPŁACIŁ ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY KAT. B OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 170 ZŁ (140 ZŁ ZA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ + 30 ZŁ ZA CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ) PODSZEDŁ DO EGZAMINU TEORETYCZNEGO, JEDNAK UZYSKAŁ WYNIK NEGATYWNY. TYM SAMYM NIE MOŻE W UZGODNIONYM JUŻ TERMINIE PODCHODZIĆ DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO. WYSTĘPUJE Z WNIOSKIEM O ZWROT OPŁATY 140 ZŁ ZA CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ EGZAMINU - WORD MA PRAWO POTRACIĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 10% Z 140 ZŁ = NIE WIĘCEJ NIŻ 14 ZŁ OPŁATY MANIPULACYJNEJ.%

 • W PRZYPADKU OSÓB, KTÓRE PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA WNIOSŁY OPŁATĘ ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY, A WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO NIE PRZEPROWADZIŁ DLA NICH EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, OPŁATA TA PODLEGA ZALICZENIU NA POCZET EGZAMINU PAŃSTWOWEGO PRZEPROWADZANEGO PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA ALBO PODLEGA ZWROTOWI NA WNIOSEK OSOBY EGZAMINOWANEJ.

Jeśli na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział instruktor prowadzący, opłata pozostaje bez zmian. Opłaty za egzamin zwiększa się o 50%, jeśli na wniosek osoby egzaminowanej w egzaminie bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.

Osoby przystępujące do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach (dotyczy oddziału terenowego w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu, Jastrzębiu-Zdroju, Tychach i Rybniku) wnoszą opłatę:

 • gotówką w kasie oddziału terenowego WORD, w którym będą zdawać egzamin (w kasie oddziału w Katowicach można dokonać opłaty za egzamin bez dodatkowych  prowizji, w innych oddziałach za wpłatę gotówkową w kasie pobierana jest dodatkowa prowizja)
 • za pośrednictwem poczty lub banku na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach -  druk wpłaty
 • przelewem na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
Dane do przelewu:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Kredyt Bank S.A. I Oddział Katowice
nr konta 73 15001139 121130014269 0000
W tytule przelewu należy podać:
 • imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy
 • adres zameldowania osoby przystępującej do egzaminu na prawo jazdy
 • z jakiego tytułu wnoszona jest opłata egzaminacyjna (np. egzamin pełny - kat. B, egzamin teoretyczny - kat. A)

 

POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY - obowiązywały do dnia 18 stycznia 2013 r.

Do dnia 18.01.2013 r. wysokość opłat za egzamin państwowy dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy była niższa - opłaty określało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach.

Dla porównania podajemy obowiązujące do dnia 18 stycznia 2013 roku wysokości opłat oraz warunki wnoszenia opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy:

opłaty za egzamin na prawo jazdy
KategoriaEgzamin teoretycznyEgzamin praktycznyPełna opłata
A, A122 zł140 zł162 zł
B22 zł112 zł134 zł
B1, C1, D1, T22 zł135 zł157 zł
B+Enie dotyczy
160 zł160 zł
C, D22 zł160 zł182 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+Enie dotyczy
195 zł195 zł
POZWOLENIE22 zł100 zł122 zł

Jeśli na wniosek osoby egzaminowanej wyznaczono od razu termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała z egzaminu teoretycznego wynik negatywny (i nie ma możliwości zdawania w tym samym dniu egzaminu praktycznego), to:

 • osoba egzaminowana otrzymuje zwrot 50% opłaty wniesionej za egzamin praktyczny, jeśli nie przystępuje ponownie egzaminu
 • osoba egzaminowana zobowiązana jest wnieść opłatę za egzamin teoretyczny oraz 50% opłaty za egzamin praktyczny, jeśli przystępuje ponownie egzaminu
opłaty za egzamin na prawo jazdy
po uzyskaniu negatywnego wyniku z egzaminu teoretycznego
KategoriaEgzamin teoretycznyEgzamin praktyczny - opłata 50%Opłata za cały egzamin
A, A122 zł70 zł92 zł
B22 zł56 zł78 zł
B1, C1, D1, T22 zł67,50 zł89,50 zł
C, D22 zł80 zł102 zł
POZWOLENIE22 zł50 zł72 zł